Esimerkki: Oppilaiden tekijänoikeudet

Oppilaan voi saada tekijänoikeuden tekemäänsä omaperäiseen ja itsenäiseen teokseen (esim. artikkeli). Tekijän iällä tai teoksen taiteellisuudella ei ole merkitystä. Myös alaikäinen voi luoda tekijänoikeudella suojatun teoksen.

Teokseen kohdistuva tekijänoikeus sisältää taloudelliset ja moraaliset oikeudet.

Taloudelliset oikeudet sisältävät yksinoikeuden määrätä teoksen julkistamisesta/julkaisemisesta, teoskappaleiden valmistamisesta ja teoksen saattamisesta yleisön saataviin.

Moraaliset oikeudet tarkoittavat mm. oikeutta tulla nimetyksi teoksen tekijänä (isyysoikeus) ja oikeutta kieltää teoksen muuttaminen sopimattomasti tai sen esittäminen sopimattomassa yhteydessä (respektioikeus).

Oppilaasi Salla on monin tavoin lahjakas luovassa ilmaisussa ja haluaisit rohkaista häntä hakeutumaan taiteelliseen ammattiin. Salla on kuitenkin sitä mieltä, ettei taiteella tule toimeen, koska ”kaikki on nykyään niin helposti kopioitavissa”. Miten esittelisit tekijänoikeutta Sallalle? Minkälaisia oikeuksia tekijänoikeus tuo tekijälle?

Vastaus

Luovalla alalla lahjakkaan Sallan rohkaisu taiteilijan ammattiin ei jää pelkästään opettajan harteille, sillä tekijänoikeus on yhteiskunnan tapa rohkaista luovia ihmisiä valjastamaan taidoistaan ammatin. Tekijänoikeus suojaa luovan työn tulosta. Se antaa tekijälle yksinoikeuden teoksen kappaleen valmistamiseen ja teoksen yleisön saataviin saattamiseen. Käytännössä kaikki teosten taloudellinen hyödyntäminen tapahtuu näillä kahdella tavalla ja siksi näitä yksinoikeuksia kutsutaan tekijän taloudellisiksi oikeuksiksi. Kappaleen valmistamista tapahtuu aina, kun teoksesta otetaan kopio. Teoksen yleisöön saataviin saattaminen voi tapahtua fyysistä teoskappaletta levittämällä, teosta esittämällä esimerkiksi laulaen, teosta välittämällä radiolähetyksen avulla tai internetin kautta ja teosta näyttämällä sellaisenaan esimerkiksi galleriassa. Taloudelliset oikeudet voi luovuttaa toiselle osittain tai kokonaan esimerkiksi kertakorvausta vastaan.

Taloudellisten oikeuksien lisäksi tekijällä on moraalisia oikeuksia. Niillä viitataan pelkästään tekijänoikeuslaissa turvattuihin moraalisiin oikeuksiin, eikä siihen kuulu muut eettiset teosten käyttöä koskevat ohjeet, kuten tutkimuseettiset ohjeet. Moraaliset oikeudet on säädetty tekijän persoonan suojaksi, eikä niistä voi sitovasti luopua samalla tavalla kuin taloudellisista oikeuksista. Tärkein tekijän moraalinen oikeus on tulla mainituksi tekijänä kuten hyvä tapa vaatii. Tällä voi olla taloudellistakin merkitystä, sillä tämän avulla tekijä saa itselleen näkyvyyttä teoksensa yhteydessä. Tekijällä on myös moraalinen oikeus kieltää teoksen muuntelemisen tai esittämisen tekijän taiteellista arvoa loukkaavalla tavalla tai loukkaavassa yhteydessä. Tämä suojaa tekijää silloinkin, kun hän on luovuttanut muunteluoikeuden eteenpäin esimerkiksi käännöksen tekoa varten. Kuvataiteen teoksen tekijällä on vielä moraalinen oikeus saada teos nähtävilleen, jollei siitä aiheudu teoksen omistajalle kohtuutonta haittaa.

Lain mukaan tekijänoikeuden suojaa saavat kirjalliset ja taiteelliset teokset. Mikä tahansa tehty työ ei kuitenkaan ole tekijänoikeusmielessä teos, vaan sen pitää olla omaperäinen ja olla tekijänsä luovan ilmaisun tuotos, joka on tehty itsenäisesti. Tekijänoikeus koskee mm. elokuvia, valokuvia, kirjoja, taidekäsitöitä, tietokoneohjelmaa. Sillä ei ole väliä, onko teos kirjallinen tai suullinen tai digitaalinen. Teoksen ei tarvitse olla esteettinen, nimittäin sille ei ole määritelty taiteellista kriteeriä. Pelkkää tietoa tai ideaa ei suojata tekijänoikeudella, vaan suojaa saa muoto. Tekijänoikeus syntyy automaattisesti, kun teos on valmis, eikä sillä ole mitään rekisteröinti- tai julkistamisvaatimuksia.

Tekijänoikeuslaki suojaa lähioikeuksilla myös joitakin muita työn tuloksia kuin teoksia. Sallaa ehkä eniten koskettavat lähioikeudet ovat esittävän taiteilijan ja valokuvaajan suoja. Heidän työnsä suoja on lähes samansisältöinen kuin teoksien suoja ja eroaa lähinnä kestoltaan. Esittävän taiteilijan esityksen kuvaamiseen tai muuhun tallentamiseen vaaditaan tämän lupa, ja esityksiin tai valokuviin on samanlainen yksinoikeus levitykseen ja kopiointiin kuin teoksillakin.

Salla on oikeassa siinä, että teoksia voi kopioida helposti. Yksityiskäyttöön kopiointi on lain mukaan sallittua ilman lupaa, kun kopiointi tapahtuu laillisesta lähteestä. Laajamittainen kopiointi ja kopioiden jakaminen yleisölle ei kuitenkaan ole koskaan yksityistä käyttöä. Tekijä voi hinnoitella kaikenlaisen teoksen kappaleen valmistamisen ja yleisön saataviin saattamisen, mitä ei ole erikseen tekijänoikeuslain rajoituksissa sallittu (kaikki rajoitukset säädetään TekijäL 2 luvussa). Ilman tekijän lupaa tehty muu kuin rajoitusten mukainen teoksen kappaleen valmistaminen ja yleisön saataviin saattaminen on tekijänoikeuden loukkaus.

Tahallinen tai törkeästä huolimattomuudesta tehty tekijänoikeuden loukkaus on säädetty rikokseksi. Teon vakavuudesta riippuen kyseessä on joko sakolla rangaistava tekijänoikeusrikkomus tai vankilatuomionkin mahdollistava tekijänoikeusrikos. Ne ovat kuitenkin asianomistajarikoksia, joita poliisi tutkii vain, jos asianomistaja eli tekijänoikeuden haltija vaatii rangaistusta.

Käytännössä valvontaa on helpotettu perustamalla tekijöitä edustavia järjestöjä, jotka puuttuvat loukkauksiin tekijän puolesta – ja myös myöntävät massalupia edustamiensa teosten käyttöön tilittäen korvaukset tekijöille. Valvovia ja lupia hallinnoivia järjestöjä ovat esimerkiksi Teosto ja Kopiosto, ja pelkästään tekijänoikeuksien valvontaa varten on perustettu järjestö TTVK (Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus). Kun teosta on käytetty tekijänoikeutta loukaten, on tekijällä aina oikeus saada hyvitys teoksen käytöstä. Jos loukkaus on tuottamuksellinen tai tahallinen, tulee tekijälle maksaa myös korvauksia aiheutuneesta vahingosta ja menetyksestä, joita voivat olla selvittelykulut, menetetyt tuotot tai henkinen kärsimys.

Tekijänoikeus on perustaltaan yksinkertainen: tekijän lupa tarvitaan, kun teosta halutaan kopioida tai saattaa yleisön saataviin. Yksityiskohtineen siitä on kuitenkin muodostunut monimutkainen oikeudellinen rakennelma sekä tekijän että teoksen käyttäjän kannalta, eikä tekijänoikeuslain lukeminen aina anna selvää vastausta. Perinteinen tapa tienata luovalla työllä on myydä teosten kappaleita ja käyttöoikeuksia julkiseen käyttöön tai myydä kaikki teoksen oikeudet eteenpäin kustantajille tai esimerkiksi kuvapankkeihin. Luovalla työllä leivän ansainta voi kuitenkin olla monella tavalla itsessäänkin luovaa. Moni on antanut teoksensa vapaasti kopioitavaksi, jotta ne leviävät mahdollisimman laajalle tarkoituksena kerätä tuloja jollakin muulla tavalla. Luovalla alalla on miljoonia ammattilaisia ja aina on ollut tilaa uusille tulijoille, myös Sallalle.