Bearbetning av läroböcker för specialelever

Fråga:

Skolan har köpt läroböcker till eleverna, men en elev på specialklassen skulle ha nytta av en tydligare version. Får läraren för elevernas bruk (parallellt med de ursprungliga böckerna) framställa en tydligare version av boken genom att kopiera den och med klipp- och klistermetoden “förkorta” bokexemplaret så att endast det väsentligaste blir kvar? Detta skulle hjälpa även andra elever att uppfatta de väsentligaste sakerna i boken.

Svar:

Enligt upphovsrättslagen har upphovsmannen utgångsmässigt en ensamrätt att bestämma om all ändring av verket. Detta gäller även t.ex. översättning och förkortning av verket. Denna ensamrätt begränsas endast i vissa specialfall.

Enligt 17 § upphovsrättslagen är det möjligt att av ett utgivet verk framställa exemplar för personer med synskada och andra som på grund av funktionshinder eller sjukdom inte kan ta del av verket på sedvanligt sätt. En förutsättning är att exemplaret inte framställs eller förmedlas i kommersiellt syfte. Stadgandet omfattar alla personer som inte kan använda verket på ett sedvanligt sätt på grund av sin skada. Avvikandet får inte vara mer långtgående än vad funktionshindret eller sjukdomen kräver. Enligt regeringens proposition är det möjligt att t.ex. framställa lättlästa böcker för personer med lässvårigheter. Man får alltså framställa en lättläst version för en specialelev, men den lättlästa versionen får inte ges till de andra eleverna.

Referat av texter, d.v.s. redogörelser för texter med egna ord, är ändå tillåtna. Då är det frågan om så kallad fri bearbetning som inte kräver den ursprungliga upphovsmannens samtycke. Genom den fria bearbetningen utnyttjas det ursprungliga verkets information, idéer och tankar vid framställningen av ett nytt verk. Man får alltså med egna ord göra ett referat av en lärobok och då framställs ett nytt, självständigt verk. Referat bör inte göras genom att kopiera meningar rakt ur boken, eftersom även enskilda meningar kan också åtnjuta upphovsrättsligt skydd.

Ifall man med klippa- och klistrametoden vill framställa en tydligare version av en bok för hela klassens bruk kan innehavaren av upphovsrätten ge tillstånd till detta.

Länkar:

17 § upphovsrättslagen