Vem betalar ersättningarna för kränkningar av upphovsrätten?

Fråga:

Vem betalar ersättningarna för kränkning av upphovsrätten? Skolan eller läraren?

Svar:

Skyldig att erlägga skälig ersättning är den, som i strid med upphovsrättslagen eller ett tillstånd som upphovsmannen givit, använder ett verk. Läraren är alltså skyldig att betala ersättningen. Om det är frågan om en uppsåtlig kränkning har upphovsmannen rätt till ersättning för all den skada som kränkningen medfört, vilket även innefattar själsligt lidande. Läraren är i första hand ersättningsskyldig.

Om ersättningsskyldigheten stadgas också i skadeståndslagen. Enligt skadeståndslagen skulle skolans ersättningsskyldighet kunna basera sig på så kallat principalansvar, med vilket avses arbetsgivarens ansvar för skada som arbetstagaren orsakat. I dessa situationer kan arbetstagaren ändå vara skyldig att ersätta en skälig andel av beloppet.

57 § upphovsrättslagen