Vem får upphovsrättsligt skydd?

Fråga: 

Skyddar upphovsrätten endasta den ursprungliga upphovsmannen, d.v.s. den som har skapat verket, eller kan också t.ex. skolor eller företag få upphovsrättsligt skydd?

Svar: 

Upphovsrätten kan endast uppstå till skydd för en naturlig persons, d.v.s. en människas skapande arbete. Upphovsrättslagen ger först och främst skydd åt verk, d.v.s. arbetsresultat som har kommit till genom ett skapande arbete (t.ex. artiklar och ritningar). Dessa verk blir föremål för upphovsrätt som tillkommer den person som har skapat verken.

Den ursprungliga rättsinnehavaren, d.v.s. upphovsmannen, kan överlåta sina rättigheter genom ett avtal till t.ex. ett företag (detta gäller vanligtvis ekonomiska rättigheter, moraliska rättigheter kan överlåtas endast i mycket begränsad utsträckning).

Vid sidan om det egentliga upphovsrättsliga skyddet ger upphovsrättslagen också skydd genom s.k. närstående rättigheter. Dessa kan omfatta skydd för t.ex. framförandet av ett verk (t.ex. ett musikuppträdande) eller skydd åt den som har producerat ett audiovisuellt verk (t.ex. en filmproducent).

Ett företag, en skola eller annan så kallad juridisk person kan vara rättsinnehavare om den ursprungliga rättsinnehavaren, t.ex. en lärare, har överlåtit någon rättighet som omfattas av skyddet genom ett avtal till en sådan part. Det finns dock ett undantag till detta som gäller datorprogram och databaser. Rättigheterna till dessa övergår direkt med stöd av lag till arbetsgivaren, om dessa har skapats inom ett arbetsförhållande vid utförandet av arbetsuppgifter.