Citat

Ett citat är ett ordagrant återgivande ur ett offentliggjort verk. Citat ska göras i enlighet med god sed och i den utsträckning som krävs med hänsyn till ändamålet. Citatet ska också ha ett sakligt samband med verket. 

God sed förutsätter att upphovsmannen och källan anges i samband med citatet. Det finns ingen klar regel för citatets utsträckning utan detta måste avgöras från fall till fall. Ett godtagbart samband betyder att citatet inte får användas endast för att liva upp verket, utan citatet måste ha ett sakligt samband med verket.