Får man använda en skärmbild av en nätsida i en diapresentation?

Fråga: 

Kan jag ta en skärmbild på en nätsida och använda den i min diapresentation? Det är inte frågan om att bara pynta presentationen med bilder, utan avsikten är att visa ett exempel på hur ett företag gör reklam för sina varor på deras hemsida.

Svar: 

Skaparen av en nätsida får upphovsrätt till denna ifall den är självständig och egenartad. Om dessa krav inte uppfylls får verket användas fritt för det ändamål som nämns i frågan (och även andra ändamål).

Ifall det är frågan om ett verk (och nätsidans skapare alltså har upphovsrätt till sidan) så kan det vara tillåtet att citera verket enligt det som stadgas i 22 § upphovsrättslagen. Reglerna om citering gäller alla sorters verk, så nätsidor får citeras genom att man använder en skärmbild i en diapresentation.

Det ställs ändå vissa krav på citeringen av verk. Upphovsrättslagens 22 § stadgar att "Ur offentliggjorda verk får, i överensstämmelse med god sed, citat göras i den omfattning som motiveras av ändamålet."

En nätsida är offentliggjord, och kravet på god sed kräver att upphovsmannen och källan nämns i samband med citeringen. Då det kommer till citering av nätsidor bör man nämna nätsidans adress samt datumet då man citerat nätsidan. Därtill krävs det ett visst innehållsmässigt samband mellan citatet och det egna arbetet: citatet bör stöda det egna arbetet t.ex. genom att förtydliga det. Gällande citatets omfattning går det inte att ge en exaktare anvisning än den som kan utläsas ur lagens ordalydelse, dvs. att citering bör ske endast i den omfattning som motiveras av ändamålet.

Om man tar en bild på en nättjänst i dess helhet och använder den i sitt egna material är det inte frågan om citering utan om att framställa ett exemplar av verket. Då krävs tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. För detta har läroanstalten möjligtvis skaffat en digilicens av Kopiosto som tillåter sådan användning (se mera om digilicensen i länken nedan).

Man kan alltid be om tillstånd rakt av företaget t.ex. via e-post. Antagligen har företaget ingenting emot en sådan användning av en skärmbild.