Användning av mönsterrättsskyddade produkter i träslöjden

Fråga:

Ibland framställs i samband med träslöjdarbeten produkter, som andra formgett och som t.o.m. kan vara skyddade med mönsterrätt. Får modellen eller produkten kopieras i samband med undervisnings- och forskningsverksamhet utan att mönsterrätten eller upphovsrätten utgör ett hinder? I detta sammanhang är det naturligt att diskutera även andra immateriella rättigheter.

Svar:

Om mönsterrätten stadgas i mönsterrättslagen, och mönsterrätten grundar sig på registrering. Även bruksföremål kan skyddas av mönsterrätt.

Innehavaren av mönsterrätten har en vid ensamrätt, som dock inte är obegränsad. Var och en får framställa en av mönsterrätt skyddad produkt för eget bruk. Produkten får också framställas som ett elevarbete så länge det inte är i kommersiellt syfte. Mönstret får även återges i syfte att citera eller undervisa. Det krävs att handlingarna är förenliga med god handelssed, att de inte omotiverat skadar ett normalt utnyttjande av mönstret samt att källan anges. Rätten att bli angiven som mönstrets källa utgör mönsterskaparens moraliska rätt.

Tröskeln för upphovsrättsligt skydd är hög då det gäller bruksföremål. Även om det skulle vara frågan om ett skyddat verk är det dessutom tillåtet att tillverka några exemplar av verket för privat bruk. I samband med träslöjdarbeten får eleverna alltså i enlighet med god sed framställa produkter som andra har formgivit också när dessa är skyddade av mönster- eller upphovsrätt.

Länkar: