Sångtexter i modersmålsundervisningen

Fråga:

Uppenbarligen kan man inte använda sångtexter som sådana i modersmålsundervisningen. Är det ändå tillåtet för läraren att citera t.ex. fyra verser av en sång i en övningsuppgift?

Svar:

För sångtexter gäller huvudsakligen samma bestämmelser och tillståndsvillkor som för övriga skriftliga verk. Sångtexter får t.ex. framföras i samband med undervisningen och de får kopieras enligt villkoren för fotokopieringstillståndet. Numera gäller även kopieringslicens sångtexter och noter. Kopieringslicensen gör det möjligt att t.ex. skanna in sångtexter och noter från tryckta publikationer eller att kopiera sångtexter och noter som kan hittas bland öppet nätmaterial.

Fotokopieringstillståndet tillåter kopiering av sångtexter till övningsuppgifter enligt följande. Per publikation per läsår får kopieras högst 20 sidor, dock inte mer än hälften av publikationen. Ifall sångtexten har publicerats tillsammans med noter får man kopiera högst 10 sidor per publikation per läsår, dock inte mer än hälften av publikationen.

Sångtexter får även citeras, så länge verket man citerar har offentliggjorts lagligt, citeringen sker i enlighet med god sed och endast i den utsträckning som krävs med hänsyn till ändamålet. Det finns ingen tumregel gällande hur långt ett citat får vara. Som huvudregel kan tas att citat bör vara relativt korta. Det är ändå omöjligt att säga hur många verser som kan citeras i ett enskilt fall.