Esimerkki: Joulujuhlaesitys

Musiikinkurssin ryhmä valmistautuu joulujuhlaan harjoittelemalla musiikkiesityksiä. Harjoittelemista varten oppilaille on monistettu paksusta nuottivihosta aukeama, jossa on kolme juhlassa esitettävää kappaletta. Niiden soittamisen ja laulamisen harjoittelu kuuluu kurssin opetussuunnitelmaan. Vaikka joulujuhlaesitykseen osallistuminen ei kuulu kurssiin, se mielletään kuitenkin kurssin huipentumaksi ja harva jättäytyy esityksestä pois.

Koulun tilaisuuksissa on perinteisesti ollut musiikkiesityksiä, mutta tekijänoikeuden tuntemuksen lisääntyminen on herättänyt kysymyksiä toiminnan luvallisuudesta. Olisiko jokaiselle oppilaalle pitänyt hankkia oma nuottikirja harjoittelua varten kopioinnin sijaan? Pitäisikö musiikin esittämiseen koulun juhlissa hankkia lupa, koska juhla ei kuulu opetukseen ja paikalla on myös oppilaiden vanhempia? Onko jokin alueellinen tai valtakunnallinen taho hankkinut luvan koulun puolesta? Oppitunnitkin ovat julkisia tilaisuuksia ja julkiseen esittämiseen tulee lähtökohtaisesti hankkia lupa. Miksi oppitunnilla esitettävään musiikkiin ei kuitenkaan tarvita lupaa? Useimmat oikeudenomistajat ovat antaneet Teostolle ja Gramexille oikeuden hallinnoida lupia. Mikä on Teoston ja Gramexin ero?

Vastaus

Musiikin julkinen esittäminen on tekijän yksinoikeuteen kuuluvaa teoksen yleisön saataviin saattamista. Koulut voivat kuitenkin esittää musiikkia melko vapaasti ilman, että tarvitsisi pyytää erikseen lupaa. Tekijänoikeuslakiin on säädetty tekijän yksinoikeuteen rajoitus, jonka mukaan julkaistua teosta voi esittää opetuksen yhteydessä (21 §). Laissa ei ole tarkemmin säädetty, mikä määritellään opetukseksi, mutta siitä ei ole epäilystä, etteikö kunnallisen koulun oppitunnilla tapahtuva musiikin käyttö olisi tämän rajoituksen mukaan vapaata. Oppitunnin ulkopuolella, mukaan lukien koulun juhlissa tapahtuvat musiikkiesitykset rinnastuvat konserttiin, eikä niitä pidetä opetukseen sisältyvänä, vaikka ne olisivatkin opettavia kokemuksia.

Muun kuin opetuksen yhteydessä tapahtuvan musiikin esittäminen on silti usein luvallista. Kunnat ovat tehneet musiikin tekijöitä edustavien tahojen, Teoston ja Gramexin kanssa sopimuksen musiikin esittämisestä kunnan tapahtumissa. Sopimukset kattavat myös koulun juhlat (poislukien musiikkioppilaitokset) ja muun musiikin esittämisen, joka ei kuulu niin suoraan opetukseen, että se olisi luvallista jo lain mukaan. Koulujen ei siis tarvitse itse hankkia lupaa juhlissa esitettävään musiikkiin, sillä kunta on hankkinut luvan koulujen puolesta.

Laissa säädetään myös, että julkaistun teoksen saa esittää julkisesti tilaisuudessa, jossa teosten esittäminen ei ole pääasia ja jota ei järjestetä ansiotarkoituksessa. Tämän voisi ajatella sopivan myös koulujen tilaisuuksiin, mikäli teosten esittäminen ei nouse pääasiaksi. Kuntasopimukseen sisältyvästä luvasta johtuen useinkaan opettajien ei tarvitse miettiä onko musiikki tilaisuudessa pääasiassa vai ei, sillä musiikin käyttöön on joka tapauksessa lupa. Koulun juhlissa on musiikilla perinteisesti ollut niin vahva asema, että se voidaan helposti tulkita olevan ainakin yksi tilaisuuden pääasioista.

Opetushallitus on sopinut Kopioston kanssa kouluille luvan kopioida julkaisuja tietyn määrän (ks. Kopioiston kopiointilupa ja yleisesti sopimuslisenssi). Lupaan sisältyy myös nuottien kopiointi, joskin niiden osalta rajat ovat tavallista tiukemmat: nuotteja voi valokopioida korkeintaan 10 sivua julkaisua kohti, mutta kuitenkin korkeintaan puolet julkaisusta. Luvassa on mainittu, että lupa kattaa myös nuottien kopioimisen oppilaitoksen maksuttomiin tilaisuuksiin kuuluvia esityksiä ja niihin valmistautumista varten. Koulu voi itse valita hankkiiko se kaikille oppilailleen nuottivihot, vai jakaako se nuotit monisteilla, kun kopioitava määrä on sopimuslisenssin rajoissa. Jos kopioitava määrä ylittyisi, tulee oppilaille hankkia nuottivihot.

Teosto on säveltäjiä, sovittajia ja sanoittajia edustava järjestö, joka hallinnoi asiakkaidensa tekijänoikeuksia. Se myöntää lupia hallinnoimansa musiikin esittämiseen ja kopioimiseen. Gramex edustaa esiintyviä taiteilijoita ja tuottajia. Teostolta tarvitaan lupa, kun musiikkia esitetään itse soittaen ja laulaen, jos esitettävää kappaletta ei ole tehty itse. Gramexilta tarvitaan lupa, kun musiikkia esitetään äänitteeltä. Sekä Teosto että Gramex ovat tekijänoikeusjärjestöjä.