Tillåten användning av citaträtten

Citaträtten möjliggör användningen av citat ur andras verk. Citaträtten regleras i 22 § i upphovsrättslagen. Bestämmelsen omfattar alla verk oberoende av vilken form de har eller hur de har skapats.

Ett citat är ofta en ordagrann återgivning ur ett annat verk, men citat kan också utgöras av att man refererar ett tidigare arbete och gör endast små obetydliga ändringar till materialet. Det citerade innehållet får inte ändra stil eller betydelse då man gör ett citat.

Det krävs inget skilt tillstånd för att göra ett citat, men följande tre punkter måste observeras:  

1) Det citerade verket måste ha offentliggjorts på ett lagligt sätt

Denna förutsättning betyder att det citerade verket har gjorts tillgängligt för allmänheten. Det är t.ex. tillåtet att citera en bok eller en allmänt tillgänglig nätsida. Däremot är det inte tillåtet att citera en bok som fortfarande är under arbete eller ett privat brev. 

2) Citatet måste göras i enlighet med god sed

God sed kräver för det första att den ursprungliga upphovsmannen och källan anges i samband med citatet. Citatet måste också ha ett godtagbart samband med verket: Citatet ska åskådliggöra, klargöra bakgrunden eller på något annat sätt stöda det egna verket. Citatet får inte användas endast för att väcka intresse, t.ex. genom att plocka in aforismer ur serietidningar till början av varje kapitel.

3) Citatets omfattning måste motiveras av ändamålet

Det finns ingen tumregel för hur långt citatet får vara. Man kan ändå anse att principen är att ett citat ska vara rätt så kort. Det finns ändå inget som hindrar att man citerar en hel sida ur ett verk som endast är tre sidor lång. Det krävs bara att förutsättningarna för citatet uppfylls. Den ändamålsenliga omfattningen måste alltså alltid avgöras från fall till fall.

Vid sidan om dessa förutsättningar är det skäl att komma ihåg att det är tillåtet att citera alla slags verk (bl.a. litteratur, musik, bilder). Citaträtten är också teknologineutral, d.v.s. det är tillåtet att citera ett digitalt material och använda citatet i ett analogt arbete och vice versa.