Edellyttääkö puistossa olevasta taideteoksesta otetun kuvan käyttäminen oppimateriaalissa lupaa?

Fråga: Om man tar bild på ett konstverk i en allmän park och använder den för att illustrera riksomfattande gratis läromaterial, behöver man tillstånd av konstverkets konstnär? Alternativt, räcker det att man nämner upphovsmannen i slutreferenserna?  


Svar: Upphovsrättslagens 1 § skyddar bland annat bildkonstverk som konstnärliga verk. Det skyddade verket bör vara ett resultat av upphovsmannens originella och kreativa arbete, då den överskrider verkströskeln. Antagandet i detta svar är att konstverket i parken överskrider verkshöjden.

Fotograferingen av ett konstverk som skyddats med upphovsrätt för till exempel en bok och spridningen av konstverket som en del av boken till allmänheten förutsätter per sig ett tillstånd av upphovsmannen. Man behöver inte ett skilt lov om upphovsrättens skyddstid har upphört i enlighet med upphovsrättslagens 43 §. I detta svar antas, att konstverkets upphovsrätt är i kraft. 


Tillstånd av upphovsmannen behövs heller inte, om användningen av fotografiet är tillåtet med stöd av någon av inskränkingsreglerna i upphovsrättslagens 2 kapitel. Att fotografera ett konstverk kan vara tillåtet med stöd av de speciella inskränkningsreglerna som gäller användning av konstverk i upphovsrättslagens 25 § och 25a §. Utöver dessa bestämmelser, stadgas det också om en skild citaträtt i upphovsrättslagens 22 §. 

I enlighet med bildcitatsrätten som stadgas i upphovsrättslagens 25 § första moment får bilder återges i anslutning till texten av offentliggjorda konstverk i 1) kritiska eller vetenskapliga framställningar, och i 2) tidningar eller tidskrifter vid redogörelse för dagshändelser, under förutsättning att verket inte har framställts för återgivning i tidningar eller tidskrifter.  När exemplar av ett konstverk med upphovsmannens samtycke har sålts eller på annat sätt varaktigt överlåtits får konstverket innefattas i fotografier, filmer eller televisionsprogram, om återgivningen är av underordnande betydelse i fotografiet, filmen eller televisionsprogrammet. I samband med uppskattning av fotografiets underordnande natur bör man ta i beaktande fotografiets helhetsintryck samt meningen med konstverkets fotografering. Ett skilt lov behövs i regel inte, om konstverket syns i bakgrunden eller den är annars i en underordnande betydelse i förhållande till bildens helhet. 

Enligt upphovsrättslagens 25 a § 3 moment är fotografering av konstverk tillåtet, om verket är stadigvarande placerat på eller vid en allmän plats. Om ett konstverk är huvudmotivet för en bild får bilden inte användas i förvärvssyfte. En bild i anknytning till text får dock publiceras i en tidning eller tidskrift. I enlighet med denna bestämmelse får framkallade bilder och tryck- och andra produkter som tillverkats av bilden fritt spridas bland allmänheten. Bestämmelsen möjliggör till exempel fotografering av konstverket som en del av stadsbilden. Regeln berör alla stadigvarande konstverk som placerats på eller vid en allmän plats, oberoende om verket placerats inom- eller utomhus. Användning av bilden för förvärvssyften kräver tillstånd endast ifall konstverket är bildens huvudmotiv. 

Enligt 22 § av upphovsrättslagen är det tillåtet att göra citat av offentliggjorda verk, i överensstämmelse med god sed, i den omfattning som motiveras av ändamålet. Det är möjligt att göra citat även för en bok som publiceras med ett förvärvssyfte. Vare sig ett citat gjorts i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiverats av ändamålet, bedöms enskilt per fall. 

En upphovsmans moraliska rättigheter, som stadgats i upphovsrättslagens 3 §, bör tas i betraktande även i tillfällen då ett verk framställes i enlighet med någon av de tidigare nämnda inskränkingsreglerna. Med stöd av upphovsrättslagens 11 § 2 moment bör upphovsmannens namn och källa anges i den omfattning och på det sätt som god sed kräver. Varken upphovsrättslagens 3 §, 11 §, 25 § eller 25 a § nämner exakta regler gällande hur och var källan bör nämnas. God sed definieras i enlighet med den praxis som gäller i var och en branschen. Informationen om verket och upphovsmannen bör placeras i en sådan kontext, att en utomstående kan finna den utan svårigheter, till exempel i samband med bilden eller referensförteckningen. Verket som citeras bör nämnas på ett sådant sätt, att den skils åt från det verk, till vilket den citerats. 

Det, behövs upphovsmannens tillstånd för att fotografer och dela ett fotografi på ett konstverk som del av läromaterial till allmänheten, kan bero till exempel på konstverkets placering i fotografiet med tanke på helheten, användningsändamålet av bilden och innehållet på den publikation som del av vilken fotografiet delas. Inskrängingsreglernas tillämpning vid en viss situation avgörs i sista hand genom en enskild bedömning. 

Fotografering av konstverk har även behandlats i upphovsrättsnämndens utlåtande TN 1997:1, TN 2002:6, TN 2009:5 samt TN 2012:3 (på finska).