Användning av elevernas arbeten?

Fråga: 

Har elever upphovsrätt till sina arbeten? Hur är det om eleven är minderårig?

Svar: 

Upphovsrätten begränsas inte till vissa personer utan uppkommer på samma sätt både åt minderåriga och fullvuxna. Det enda kriteriet är verkshöjd, dvs. verket måste vara självständigt och egenartat.

Inlärning innehåller en hel del kreativt arbete och var och en skapar flera verk under sin skoltid. Det är vanligt att elevernas verk ställs ut i skolan, läses upp för andra och delas ut som kopior bland eleverna. Ur en upphovsrättslig synvinkel är det då fråga om verksamhet som hör till upphovsmannens ensamrätt och kräver tillstånd av upphovsmannen om inte någon begränsning av upphovsrätten blir tillämplig (t.ex. privat bruk eller citat).

Man behöver ändå inte avstå från normal användning av elevernas arbeten på grund av upphovsrättsliga skäl. Ritningar som gjorts på bildkonsttimmen kan hängas upp på väggen. Eleverna vet att det är vanligt att ritningarna visas och de har tyst godkänt förfarandet. Om eleven inte vill att verket visas för andra har eleven rätt att förbjuda det. Situationen är den samma då en uppsats läses högt eller övningskompositioner framförs för andra. Man kan ändå inte dra allt för långtgående slutsatser av ett tyst godkännande. Att fotokopiera provsvar för att använda dem som modellsvar har knappast fått ett tyst godkännande och att publicera studentuppsatser som en del av en bok kräver alltid uttryckligt samtycke av skribenten. 

En minderårig elev får alltså ett likadant upphovsrättsligt skydd av sitt verk som en fullvuxen person. Minderåriga personer har ändå endast en begränsad rättshandlingsförmåga, så utgångspunkten är att man bör förhandla med den minderårigas vårdnadshavare om användningen av ett verk som den minderåriga har skapat.

En myndig elev kan själv bestämma om sin upphovsrätt, så ifall eleven är myndig bör tillstånd ges av eleven själv. Tillståndet kan ges muntligen eller skriftligen. Vid användningen av ett enskilt verk är det oftast enklast att be om tillstånd muntligen. En skola kan även på förhand be om tillstånd för användningen av alla verk som skapas under studietiden, dvs. också för sådana verk som inte ännu har skapats. För tydlighetens skull och för att försäkra elevens rättskydd lönar det sig att komma överens om ett sådant förhandstillstånd skriftligen, och det lönar sig då att komma överens om tillståndets längd och omfattning (t.ex. att tillståndet gäller situationer där verket kan användas som stöd för skolans egna undervisning och att tillståndet gäller under den tiden eleven studerar).