Att spara ett verk på skolans nätverk

Om en lärare själv har skapat ett verk, till exempel en artikel eller transparanger (eller en Powerpointpresentation) har han/hon upphovsrätt till sitt verk. Förutsättningen är att arbetsresultatet har skapats genom ett egenartat och självständigt arbete (d.v.s. att arbetet överstiger verkströskeln). Läraren får bestämma över verkets användning, t.ex. huruvida verket får sparas (kopieras) på skolans interna nät, förutsatt att han inte redan har överlåtit denna rätt t.ex. till arbetsgivaren eller läroverket, eller förutsatt att annat inte följer av den nyttjanderätt som läroverket har till lärarens upphovsrätt.

Ett verk som en elev har skapat (t.ex. en ritning eller presentation) får inte sparas på skolans nät utan tillstånd av eleven. Om eleven är minderårig förutsätts vårdnadshavarens samtycke.